Video Enric

Activitats principals

1) Ordenació del territori

 • Treballs de concentració parcel·laria.
 • Plans tècnics de gestió i millora forestal.

2) Projectes i direccions d'obra

Regs

 • Modernització de regs i transformacions en regadiu.
 • Construcció d'embassaments de regulació
 • Construcció d'estacions d'elevació i canonades d'impulsió a embassaments reguladors
 • Construcció/renovació xarxes de distribució per gravetat (canals o canonades)
 • Xarxes de distribució de reg a pressió i hidrants
 • Drenatges
 • Obres de captació d'aigües subterrànies i superficials
 • Instal·lacions interiors de finques (aspersió i goters)

Enginyeria rural

 • Camins rurals i pistes forestals
 • Electrificació
 • Abastaments d'aigua
 • Edificacions rurals (masos, naus, magatzems, coberts, ...)
 • Depuradores
 • Restauració, recuperació i conservació d'espais naturals
 • Construcció de Serradores.

Explotacions ramaderes

 • Edificacions, obra civil i instal·lacions ramaderes

Indústries agràries i agroalimentàries

 • Construcció de cambres frigorífiques, escorxadors, deshidratadores d'alfals, fàbriques de pinso, molins d'oli, ...

Valoracions:

Valoracions mobiliàries i immobiliàries

 • Préstecs amb garantia hipotecària (a través societats de taxació homologades)
 • Avaluació de danys per sinistres diversos
 • Expropiacions i treballs ordenació rural
 • Taxacions de béns objecte d'assegurança
 • Enjudiciament civil i penal
 • Herències, pro-indivisos i participacions
 • Assessorament en compra-venda
 • Constitució i dissolució de societats
 • Imposicions fiscals (patrimoni, successions, transmissions patrimonials i plus-vàlues)
 • Valoració d'actius

Informes:

Informes pericials

 • Enjudiciament civil-penal
 • Assegurances

Informes tècnics

 • Avaluació de Projectes
 • Avaluació de propostes objecte d'adjudicació per concurs
 • Deficiències en infrastructures, obra civil, edificacions i instal·lacions
 • Millores o mesures correctores d'infrastructures, obra civil, edificacions i instal·lacions
 • Control de qualitat de materials i d'obra executada

Estudis:

Agronòmics

 • Justificació de cabals per sol·licituds de concessió d'aigües de reg
 • Justificació d'impermeabilitat d'embassaments de reg, basses de purins i abocadors de residus
 • Justificació de l'estabilitat dels talussos d'embassaments de reg

Econòmics

 • Avaluació d'inversions agràries i agro-industrials
 • Viabilitat econòmico-financera de projectes de transformació en regadiu

Avaluació d'impacte ambiental

 • Obres de concentració parcel·lària
 • Transformacions en regadiu
 • Infrastructures i obra civil sobre l'entorn

Seguretat i salut

 • Estudis bàsics de Seguretat i Salut
 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Prevenció de riscos laborals

 

www.e-progest.com
Online Grup